Sử dụng chất hoạt hóa Plasminogen tổ chức và DNase trong nhiễm trùng màng phổi

Đại cương: khoảng trên 30% bệnh nhân nhiễm trùng màng phổi tử vong hoặc cần phẫu thuật. Dẫn lưu dịch mủ hiệu quả là điểm cơ bản trong thành công điều trị, sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tỏ ra không cải thiện hiệu quả của điều trị đã được chứng minh trên thử nghiệm ngẫu nhiên lớn, sớm.

Phương pháp: chúng tôi tiến hành nghiên cứu mù, trên 210 bệnh nhân có nhiễm trùng khoang mp, chia nhóm ngẫu nhiên vào một trong bốn nhóm điều trị trong 3 ngày: placebo kép, bơm chất hoạt hóa plasminogen tổ chức (t-PA) và DNase khoang màng phổi, t-PA và placebo, hoặc DNase và placebo. Kết quả nghiên cứu chính là sự thay đổi hình ảnh mờ khoang màng phổi, được đo bằng tỷ lệ % của mờ khoang màng phổi đo ở ngày thứ 7 khi so sánh với ngày thứ 1. Kết quả nghiên cứu phụ là tỷ lệ bệnh nhân chuyển phẫu thuật, thời gian nằm viện, và tác dụng phụ.
Kết quả: Trung bình (±SD) thay đổi mờ khoang màng phổi nhiều hơn ở nhóm dùng t-PA–DNase hơn so với nhóm placebo (−29.5±23.3% so với −17.2±19.6%; difference, −7.9%; 95% confidence interval [CI], −13.4 to −2.4; P=0.005); Sự khác biệt trong thay đổi tỷ lệ mờ ở nhóm dùng t-PA đơn thuần so với nhóm dùng DNase đơn thuần (−17.2±24.3 và −14.7±16.4%, theo thứ tự) không có ý nghĩa thống kê khi so với nhóm placebo. Tỷ lệ chuyển phẫu thuật trong 3 tháng thấp hơn ở nhóm dùng t-PA–DNase so với nhóm placebo (2 trong tổng số 48 bệnh nhân [4%] so với 8 trong tổng số 51 bệnh nhân [16%]; odds ratio cho chuyển phẫu thuật, 0.17; 95% CI, 0.03 to 0.87; P=0.03) nhưng cao hơn ở nhóm dùng DNase (18 trong tổng số 46 bệnh nhân [39%]) so với nhóm placebo (odds ratio, 3.56; 95% CI, 1.30 to 9.75; P=0.01). Điều trị kết hợp t-PA–DNase có liên quan với giảm thời gian nằm viện, khi so với nhóm placebo (khác biệt, −6.7 ngày; 95% CI, −12.0 to −1.9; P=0.006); thời gian nằm viện không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm điều trị so với placebo. Tỷ lệ tai biến không khác biệt giữa các nhóm.
Kết luận: Điều trị t-PA–DNase khoang màng phổi giúp cải thiện dẫn lưu dịch màng phổi ở những bệnh nhân có nhiễm trùng khoang màng phổi và giảm tỷ lệ chuyển phẫu thuật, thời gian nằm viện. Điều trị DNase đơn thuần hoặc t-PA đơn thuần không hiệu quả.
Tham khảo chi tiết tại: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1012740

Tin liên quan ...