Đánh giá mask mặt toàn bộ dùng trong thông khí nhân tạo không xâm nhập điều trị suy hô hấp cấp

Đại cương: Chúng tôi giả thiết mask mặt toàn bộ (TFM) cho cảm giác thoải mái hơn mask mũi miệng chuẩn (ONM) dùng trong thở máy nhân tạo không xâm nhập (NIV) điều trị suy hô hấp cấp (ARF), do vậy dễ được dung nạp hơn khi thở máy.

Phương pháp: 60 bệnh nhân ARF được chia ngẫu nhiên vào nhóm dùng NIV với ONM hoặc TFM. Đánh giá tình trạng khó thở và sự thoải mái của bệnh nhân với bảng điểm. Các thông số đánh giá khác bao gồm: thời gian dung nạp, các dấu hiệu sống, trao đổi khí, tỷ lệ cai thở máy sớm.
Kết quả: Điểm về sự thoải mái và mức độ khó thở là tương tự nhau ở các hai nhóm sau 3 giờ sử dụng. Thời gian cho đến khi dung nạp mask là 5 phút (IQR: 2-8) so với 3,5 phút (IQR: 1,9-5), và thời gian thở máy không khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhím ONM và TFM. Sự khác nhau thấy ở tần số tim cao hơn khi bắt đầu thở máy với TFM. Không thấy sự khác biệt về dấu hiệu sống cũng như trao đổi khí trong 3 giờ đầu thở máy (P> 0,05). Tỷ lệ cai thở máy sớm tương tự nhau ở cả hai nhóm (40% vs 57.1%); tuy nhiên có 8 bệnh nhân ở nhóm dùng TFM được chuyển sang dùng ONM trong 3 giờ đầu, trong khi không có bệnh nhân nào ở nhóm dùng ONM chuyển sang dùng TFM
Kết luận: Trong số các bệnh nhân ARF cần thở NIV, ONM và TFM có mức độ thoải mái tương tự nhau, thời gian sử dụng như nhau. Tỷ lệ cai thở máy sớm cũng như cải thiện dấu hiệu sống, trao đổi khí tỷ lệ đặt nội khí quản và tử vong cũng tương tự nhau
Tham khảo chi tiết tại: CHEST 2011; 139(5):1034–1041

Tin liên quan ...