Hiệu quả của thở oxy ở những bệnh nhân tăng CO2 máu liên quan tới giảm thông khí do béo phì

Đại cương: Hiện vẫn chưa rõ thở oxy có phải là nguyên nhân làm xấu đi tình trạng tăng CO2 máu ở những bệnh nhân có giảm thông khí do béo phì (OAH), tương tự như trong COPD.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá thở oxy 100% có làm tăng CO2 ở những bệnh nhân OAH và cơ chế của ảnh hưởng đó.
Phương pháp: Thử nghiệm cắt ngang, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng, với đối tượng nghiên cứu là 24 bệnh nhân mới được chẩn đoán OAH được thở oxy 100% hoặc khí trời trong 20 phút ở 2 ngày khác nhau. Đo phân áp CO2 qua da (Pt CO2), thông khí phút, tỷ lệ thể tích khoảng chết/ thể tích khí lưu thông được tiến hành khi bắt đầu và 20 phút sau khi tiến hành nghiên cứu. Phân tích nhằm đánh giá hiệu quả của hai phương pháp điều trị.
Kết quả: Nghiên cứu phải dừng giữa chừng ở 3 bệnh nhân do khi thở oxy 100% làm tăng Pt CO2 ≥ 10 mm Hg, xảy ra ở thời điểm 10:35, 13:20, và 15:51 phút. Pt CO 2 tăng 5.0mmHg (95% CI, 3.1-6.8; P < 0.001) ở nhóm thở oxy so với nhóm thở khí trời. Thông khí phút giảm 1.4 L/phút (95% CI, 0.11-2.6 L/phút; P = .03), và tỷ lệ thể tích khoảng chết / thể tích khí lưu thông tăng thêm 0.067 (95% CI, 0.035-0.10; P < 0.001) ở nhóm thở oxy so với nhóm thở khí trời.
Kết luận: Thở oxy 100% là nguyên nhân làm xấu đi tình trạng tăng CO2 ở những bệnh nhân OAH ổn định.
Tham khảo chi tiết tại : CHEST 2011; 139(5):1018–1024

Tin liên quan ...