Kháng sinh Linezolid so với Glycopeptide trong điều trị viêm phổi bệnh viện do Staphylococcus aureus nghi kháng Methicillin

Đại cương: Staphylococcus aureus kháng Methicillin (MRSA) là nguyên nhân viêm phổi bệnh viện quan trọng. Các khuyến cáo hiện khuyên dùng linezolid như là ưu tiên trong điều trị viêm phổi bệnh viện MRSA.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của linezolid so với glycopeptide (vancomycin hoặc teicoplanin) trong điều trị viêm phổi bệnh viện.

Phương pháp: Xem lại toàn bộ các nghiên cứu đã ấn bản bằng tiếng Anh, thử nghiệm ngẫu nhiên, kiểm chứng so sánh hiệu quả của linezolid với glycopeptide trong những trường hợp viêm phổi bệnh viện nghi do MRSA ở các bệnh nhân > 12 tuổi. Dữ liệu được lấy từ PubMed MEDLINE và Cochrane.

Kết quả: 08 thử nghiệm lâm sàng với 1.641 đối tượng nghiên cứu đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn lựa chọn. Linezolid không ưu việt hơn glycopeptide về kết quả điều trị lâm sàng (relative risk [RR] linezolid vs glycopeptide, 1.04; 95% CI, 0.97-1.11; P = 0.28), thành công về vi sinh (RR, 1.13; 95% CI, 0.97-1.31; P = 0.12), và tỷ lệ tử vong (RR, 0.91; 95% CI, 0.69-1.18; P = 0.47). Bên cạnh đó, hiệu quả lâm sàng ở các nhóm cấy bệnh phẩm đường hô hấp dương tính MRSA (RR, 1.23; 95% CI, 0.97-1.57; P = 0.09) không khác biệt có ý nghĩa thống kê với các nhóm không thấy MRSA (RR, 0.95; 95% CI, 0.83-1.09; P = 0.48). Nguy cơ xuất hiện tai biến không khác biệt giữa các nhóm (RR, 0.96; 95% CI, 0.86-1.07; P = 0.48).

Kết luận: Các thử nghiệm có kiểm chứng, ngẫu nhiên không cho thấy ưu việt của linezolid so với glycopeptide trong điều trị viêm phổi bệnh viện. Chúng tôi khuyến cáo việc lựa chọn kháng sinh điều trị ban đầu hoặc điều trị theo đích MRSA nên dựa vào sự sẵn có của kháng sinh, tình hình đề kháng kháng sinh, đường dùng, giá thành của thuốc hơn là sự khác biệt về hiệu quả.
Tham khảo chi tiết tại CHEST 2011; 139(5):1148–1155

Tin liên quan ...