Bất thường về nhiễm sắc thể có là nguyên nhân gây ung thư phổi

Một số bất thường nhiễm sắc thể dạng mất nhiễm sắc thể, hoặc các bất thường trên một số nhiễm sắc thể có thể là nguyên nhân gây ung thư phổi

Những biến đổi nhiễm sắc thể không phục hồi được xem là những chỉ điểm phân tử quan trọng của sự xuất hiện ung thư phổi như bất hoạt các gen ức chế u và hoạt hóa những gen ung thư trội.
Mất nhiễm sắc thể số 3 là bất thường hay gặp nhất, bên cạnh đó có thể gặp các bất thường trên các nhiễm sắc thể khác như các nhiễm sắc thể số 4, số 5, số 8, số 10, số 13, số 17 trong ung thư phổi typ tế bào nhỏ và các bất thường trên các nhiễm sắc thể số 8, số 9, số 13, số 17 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Tin liên quan ...