Tăng áp động mạch phổi là yếu tố nguy cơ cho rối loạn chức năng mảnh ghép nguyên phát sau ghéo phổi ở bệnh nhân xơ phổi tự phát

Mối liên quan giữa Tăng áp động mạch phổi thứ phát với nguy cơ xuất hiện rối loạn chức năng mảnh ghép sau ghéo phổi ở những bệnh nhân IPF hầu như chưa được hiểu biết rõ

Đại cương: Xơ phổi tự phát (IPF) có liên quan với tăng áp động mạch phổi. Mặc dù tăng áp động mạch phổi (PAH) nguyên phát có liên quan với rối loạn chức năng mảnh ghép nguyên phát (PGD), tuy nhiên vai trò của PAH thứ phát trong việc gây PGD ở những bệnh nhân IPF chưa được hiểu biết đầy đủ. Mục tiêu của nghiên cứu do vậy nhằm đánh giá sự liên quan giữa áp lực động mạch phổi trung bình (mPAP) với PGD ở những bệnh nhân IPF.
Phương pháp: Tiến hành nghiên cứu tiến cứu, đa trung tâm trên 126 bệnh nhân IPF được tiến hành ghép phổi từ tháng 3/2002 đến tháng 8/2007. Thông số đánh giá chính là PGD mức độ 3 ở 72 giờ sau ghép phổi. mPAP được tiến hành đo bằng đặt catheter tim phải trong khi phẫu thuật ghép phổi. Tiến hành phân tích hồi quy đa biến cho các dữ liệu thu được.
Kết quả: mPAP ở bệnh nhân có PGD là 38.5 ± 16.3 mm Hg so với 29.6 ± 11.5 mm Hg so với những bệnh nhân không có PGD (sai khác trung bình: 8.9 mmHg [95% CI, 3.6-14.2]; P <0.001). Sự gia tăng nguy cơ PGD với mỗi 10mmHg của mPAP là 1.64 (95% CI, 1.18-2.26; P <0.003). Khi tiến hành phân tích hồi quy đa biến thấy mối liên quan này là độc lập với các biến số lâm sàng.
Kết luận: mPAP ở những bệnh nhân IPF càng cao có liên quan với nguy cơ xuất hiện PGD.
CHEST 2011; 139(4):782–787

Tin liên quan ...